Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych posiadaczy RKM

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Radzymina, z siedzibą w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, tel.: 22 667 67 67, fax: 22 667 68 99, e- mail: rkm@radzymin.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest umożliwienia wydawania i personalizacji Radzymińskiej  Karty Mieszkańca, na podstawie Uchwały Nr 392/ XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie realizacji Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca” ( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.04.2017 r. poz.3579 ze zm.).

Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Radzymin, tj. realizacja uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania i personalizacji Radzymińskiej Karty Mieszkańca, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wydawania przedmiotowej Karty.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu: umożliwienia wydawania i personalizacji Radzymińskiej Karty Mieszkańca, świadczenia usług Posiadaczom Kart, w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, transportu publicznego, kulturalno – oświatowych, rekreacji ii kultury fizycznej.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wydania Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Składając wniosek o wydanie RKM wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie karty w ramach programu „Radzymińskiej Karty Mieszkańca” wprowadzonego Uchwałą Nr 392/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.04.2017 r. poz. 3579 ze zm.) – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 922) przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, pl. T. Kościuszki 2 oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadania. Informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz  przysługuje Państwu prawo do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec przekazywania Państwa danych osobowych innym podmiotom.